Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα μας έχει δημιουργηθεί για λόγους πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ’ αυτήν αποσκοπούν σε γενική πληροφόρηση και δεν αναφέρονται σε εξατομικευμένα δεδομένα.

Η εταιρεία μας δικαιούται να διακόψει ή ν’ αναστείλει την λειτουργία της ιστοσελίδας της οποτεδήποτε χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση.

Παρά την εύλογη προσπάθεια της εταιρείας μας να περιλαμβάνει ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Κατ’ επέκταση δεν αναγνωρίζει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που έλαβαν χρήστες της ιστοσελίδας αυτής βασιζόμενοι στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σ’ αυτή.

Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις εξειδικευμένες συμβουλές, οι οποίες βασίζονται στην ιδιαίτερη ανάλυση των δεδομένων κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Η εταιρεία δεν αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με απώλειες ή / και ζημίες, οι οποίες έγιναν με βάση δημοσιευμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της.

Πριν την διενέργεια οιασδήποτε ενέργειας βασισμένη στην εν λόγω πληροφόρηση θα πρέπει ο κάθε χρήστης να ζητά εξειδικευμένες συμβουλές από αντίστοιχους επαγγελματίες (είτε της εταιρείας μας, είτε τρίτων).

Οι χρήστες αποδέχονται, ότι πρέπει να αξιολογούν τις στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούμενες πληροφορίες και ότι είναι υπεύθυνοι για όλες τις συνέπειες, αρνητικές ή μη, που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους, η οποία βασίστηκε στην ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των προαναφερομένων πληροφοριών.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά και νομικά θέματα.

To λογότυπο και το σήμα της εταιρείας είναι καταχωρημένο στην Ελλάδα (ΦΕΚ 685/23.03.90).

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της εκτός εάν αναφέρονται σ’ αυτή τυχόν συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ‘’ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ’’ και προστατεύεται από τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις.

Το περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή / και να αντιγραφεί από τον χρήστη χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ‘’ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ’’.

Φωτογραφίες προσώπων ή αντικειμένων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρείας μας ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας των δικαιούχων τους.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας, αποδέχονται, συμφωνούν και συνο­μολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτες Χώρες.

Η ‘’ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ’’ σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας της.

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail σας), εφεξής ‘’προσωπικά δεδομένα’’, τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες.

Αν κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλλει στην εταιρεία.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν, τότε σημειώνεται ρητά, ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την εξάσκηση του δικαιώματος του αυτού, ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιπλέον, εφόσον κάποιος χρήστης παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα οικειοθελώς, η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους:

  • αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση υπηρεσιών της εταιρείας, ή/και
  • ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την εταιρεία για μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες.

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της ιστοσελίδας σε τρίτους των προσωπικών του δεδομένων, η εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους. Ως εκ τούτου ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη αυτόν η ευθύνη να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή της ιστοσελίδας.

Τέλος, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης, είτε στην εταιρεία, είτε σε τρίτον, είτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, είτε αυτοβούλως από κάποιον χρήστη, προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικά, αναφέρουμε, το ονοματε­πώνυμο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου του κλπ.) χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού, η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Ιnternet Browser που χρησιμοποιείτε από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη για να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την ιστοσελίδα μας.

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβολή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web, από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του.

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω του cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε, είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

Στην τοποθεσία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα αποκαλούμενα ‘’pixed tags’’ (ετικέτες εικονοστοιχείων), ‘’web beacons’’ (κωδικοί ιχνηλασίας) ‘’clear GIFs’’ (καθαρά GIF) ή παρόμοια μέσα.

Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού ‘’Pixel Tags’’ (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και την ταχύτητα απόκρισης. Με τα Pixel Τags μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας μας, να παρέχουμε επώνυμες υπηρεσίες και να προσδιορίζουμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι ενέργειες προώθησης των υπηρεσιών μας. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από το παραλήπτη.


Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions