ΝΕΑ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (4399/2016)

Ο νόμος αποτελείται από 87 άρθρα. Τα άρθρα 1 έως 69 αφορούν στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο ιδιωτικών επενδύσεων, τα άρθρα 70 έως 75 στη σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου για την κατάστρωση και υλοποίηση του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, και τα άρθρα 76 έως 87 εμπεριέχουν μεταβατικές διατάξεις των προηγούμενων επενδυτικών νόμων και λοιπές διατάξεις.

Από τα 69 άρθρα, τα οποία αφορούν τον νέο αναπτυξιακό πλαίσιο του νόμου, τα άρθρα 1 έως 31 αποτελούν το γενικό μέρος του αναπτυξιακού νόμου.

Στα άρθρα 32 έως 69 περιγράφονται τα οκτώ ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, τα οποία πρόκειται να εξειδικευθούν περαιτέρω στις αντίστοιχες αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων σε ένα δεύτερο στάδιο.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην επενδυτική επανεκκίνηση της χώρας μας.

Επιδιώκεται η ενίσχυση επενδυτικών προσπαθειών με απώτερο στόχο την επανεκβιομηχάνισή της, την ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της χώρας, τη στήριξη νεοϊδρυόμενων ή/και ήδη υφιστάμενων εταιρικών σχημάτων, τα οποία θα απασχολήσουν ή ήδη απασχολούν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να σταματήσει η εκροή από την χώρα μας, στην Ελλάδα, με υψηλή εξειδίκευση εκπαιδευθέντος επιστημονικού προσωπικού, το οποίο λόγω της εδώ και εννέα έτη υφιστάμενης οικονομικής κρίσης εγκαταλείπει την χώρα για ένα καλύτερο μέλλον στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

Επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση είναι οι κλάδοι της μεταποίησης και οι κλάδοι παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νόμιμων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας, υφιστάμενοι και υπό σύσταση.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου υπάγονται οι μεταποιητικές επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα, οι τουριστικές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και οι επιχειρήσεις ιατρικού τουρισμού, τουρισμού υγείας, επιχειρήσεις logistics, οι επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, οι μαρίνες, τα υδατοδρόμια καθώς και οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν στη δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παλαιότερης και στην υπό όρους διαφοροποίηση της παραγωγής, στην αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και στην απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει ήδη κλείσει.

 Ειδικότερα:

 • Σκοπός του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
 •  Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι εγκατεστημένες ή έχουσες υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον καλύπτουν τις από τον συγκεκριμένο νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

 

 • Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος:

α) οι προβληματικές επιχειρήσεις,

β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή οι οποίες, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή,

γ) επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

 • Στα υπαγόμενα στα καθεστώτα ενισχύσεων του ανωτέρω αναφερθέντος αναπτυξιακού νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
 • φορολογική απαλλαγή,
 • επιχορήγηση,
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
 • σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα),
 • χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

 

 •  Τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου συνοπτικά είναι τα εξής:
 • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Στόχοςτουκαθεστώτος είναιη γρήγορη υπαγωγήστις πρόνοιες του νόμουεπιχειρήσεωνκάθετύπου καικαταβολήτηςενίσχυσηςμηχανολογικούεξοπλισμούμετάαπόσύντομηελεγκτικήδιαδικασία.
 • Γενική Επιχειρηματικότητα. Στόχοςτουκαθεστώτοςείναιηενίσχυσηεπιχειρήσεωνκάθετύπου,γιατοσύνολοτωνεπιλέξιμωνδαπανών.
 • Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στόχος του καθεστώτος αυτού είναι η στοχευμένη ενίσχυση νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω αυξημένων παροχών.
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ. Με αυτό το καθεστώς έχει τεθεί ως στόχος η καθιέρωση και ενίσχυση του καινοτομικού χαρακτήρα προϊόντων ή διαδικασιών, με αντίστοιχη δέσμευση των ενισχυόμενων επιχειρήσεων προς την καινοτομία.
 • Συνέργειες και δικτυώσεις (επιχειρηματικές συστάδες - Cluster). Με το καθεστώς αυτό στοχοθετείται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετέ-χουν στα συνεργατικά σχήματα, μέσω καθορισμένων εργασιών, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και στην προώθηση των προϊόντων.
 • Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών. Στόχος  του καθεστώτος αυτού να δημιουργηθεί Ταμείο Συμμετοχών, στο οποίο το Δημόσιο επενδύει κεφάλαια επιλέγοντας με συγκεκριμένα κριτήρια τον διαχειριστή του ταμείου, ο οποίος στη συνέχεια θα επιδιώξει  τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των δημόσιων πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.
 • Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια.  Στόχος του καθεστώτος είναι η αύξηση, αλλά και η προστασία της υφιστάμενης απασχόλησης και η περιφερειακή σύγκλιση.
 • Επενδύσεις μείζονος μεγέθους. Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του εν λόγω καθεστώτος είναι δυνατή υπό δύο σωρευτικές προϋποθέσεις: α) το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ και β) το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
 • Ο νόμος προβλέπει ίδια συμμετοχή στο συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου κατά ελάχιστο ποσό το 25%. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί από χρηματοδότηση τραπεζικού φορέα ή τρίτου και ανάλογα από την περιφέρεια της χώρας, από την κρατική ενίσχυση, την οποία θα λάβει κατόπιν εγκρίσεως ο επενδυτής.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions